Ako napísať motivačný list
alebo Personal Statement

 

 

Personal Statement (skrátene PS) je tvoj motivačný list, na základe ktorého ťa univerzity budú porovnávať s ostatnými kandidátmi. Je to preto tvoja unikátna šanca zaujať, odprezentovať svoje ambície, schopnosti, skúsenosti a ukázať, že práve ty si ten vhodný kandidát na daný odbor. Ak sa hlásiš do Veľkej Británie, kde je centralizovaný systém prihlášok, Personal Statement musí byť rovnaký pre každú jednu z vybraných univerzít. Preto ho musíš zamerať len na jeden odbor. Kritériá pre PS sú rovnaké pri každej univerzite.

deliace kruhy

Prečo je Personal Statement dôležitý?

Univerzity si budujú obraz o tebe vďaka informáciám, ktoré im poskytneš skrz prihlášku a podľa nej sa rozhodnú, či ti ponúknu miesto. Toto rozhodnutie spravia na základe tvojho PS, akademického záznamu, odporúčania, a známok. PS je tvoj najosobnejší kontakt s univerzitami predtým, než ťa pozvú na interview alebo ti ponúknu miesto. PS je teda nesmierne dôležitý, avšak netreba zabúdať, že je len jedným z aspektov na základe ktorých si univerzity vyberajú koho príjmu. 

Čo univerzity očakávajú od tvojho Personal Statementu?

Univerzity sa zaujímajú o tvoje schopnosti a potenciál. Je preto nesmierne dôležité ukázať úprimný záujem o daný odbor, avšak len spomenúť samotný záujem nie je dosť. Svoj záujem musíš podložiť informáciami o tom, ako si sa venoval relevantným oblastiam v škole aj mimo nej. Tvoj PS by však nemal vyzerať akoby bol vytvorený podľa manuálu. Univerzity nemajú predpísané kritériá pre Personal Statements. Na základe tvojho Personal Statementu sa však pokúsia porozumieť tvojej motivácii k hláseniu sa na daný odbor. Mal by si sa preto kriticky pozrieť na svoje stredoškolské aj mimoškolské aktivity a skúsenosti a zhodnotiť, ktoré z nich relevantne prispievajú k prihláške na tvoj odbor: Čo si sa z nich naučil a ako ťa rozvinuli a posunuli bližšie k rozhodnutiu pre štúdium v danej oblasti?

Čo mám spomenúť vo svojom Personal Statemente?

Všeobecne sa odporúča sústrediť 80% obsahu PS na akademické záujmy, schopnosti, aktivity a úspechy. Toto zahŕňa tiež mimoškolské aktivity, ktoré sú relevantné k odboru. Zvyšných 20% potom môže pokryť ostatné mimoškolské aktivity, ktoré so študijným odborom priamo nesúvisia. Treba si však pamätať, že nezáleží na množstve skúseností, ale na tom, ako ťa skúsenosti rozvinuli.

 

  1. Akademickými záujmami, schopnosťami, a aktivitami sa myslia tie, ktoré priamo súvisia s odborom, na ktorý sa hlásiš. Môžeš napríklad spomenúť literatúru, ktorá ťa ovplyvnila, tvoje silné študijné stránky, iniciatívy, či krúžky, v ktorých sa v rámci školy angažuješ. Táto časť sa niekedy prirodzene prekrýva aj s mimoškolskými aktivitami.

  2. Mimoškolskými aktivitami, ktoré sú relevantné k odboru sa myslia tie, ktoré priamo súvisia s odborom, alebo rozvíjajú tvoje schopnosti potrebné k jeho štúdiu. Sem môžu patriť aktivity ako debatovanie, umelecké angažovanie sa, relevantné stáže, kurzy, a pod.

  3. Ostatnými aktivitami sa myslia napríklad pracovné skúsenosti, športy, dobrovoľníctvo, či cestovanie. Na základe týchto skúsenosti dokazuješ viac všeobecné schopnosti ako schopnosť pracovať v tíme, či prezentačné schopnosti.

  4. Ako od európskeho študenta sa od teba očakáva vysvetliť, prečo chceš študovať mimo svojej krajiny, prečo práve v krajine, kam sa hlásiš a tiež zmieniť sa o prípadných jazykových kurzoch. Nezabudni však, že je to práve PS, ktorý dokazuje, že tvoja zdatnosť v cudzom jazyku je na výbornej úrovni.
aaron-burden-xG8IQMqMITM-unsplash
deliace kruhy

Kde začať?

Štruktúra

Štruktúra tvojho PS musí byť jasná, pretože hodnotiteľ tvojho PS bude okrem tvojho statementu čítať aj desiatky iných. Nechceš preto, aby sa v tvojom PS stratil. Dobrá štruktúra pozostáva z následujících prvkov:

  • Jednoduchých gramatických konštrukcií. Vyhni sa komplikovaným súvetiam a radšej sa sústreď na kratšie vety a jednoduchšiu štylistiku. To však neznamená, že tvoja gramatika má byť jednoduchá tiež. Správne používanie časov a ostatných gramatických prostriedkov je kľúčové.

  • Jednoduchého a jasného vyjadrovania sa. Sled tvojich myšlienok musí byť logický a plynulý, tvoje vety by na seba mali obsahovo nadväzovať. Vďaka tomu nastolíš vo svojom PS istý vývoj.

  • Logicky súsledných paragrafov. Toto je taktiež veľmi dôležitý element, ktorý úzko súvisí s predošlým bodom. Jednotlivé paragrafy by na seba mali myšlienkovo nadväzovať. Taktiež si treba pamätať, že v správnom akademickom štýle nesie jeden paragraf len jednu myšlienku, ktorá sa v rámci neho vyvíja. To teda znamená, že ak napríklad jeden paragraf ukončíš tým, že ťa výsledok nejakej činnosti priviedol k angažovaniu sa v umení, v ďalšom vysvetlíš ako si sa v tomto umení angažoval, aké kvality ti to pomohlo získať, a pod.

  • Ideálneho počtu paragrafov. Tento počet sa pohybuje medzi 4-6.

 

Obsah

Kľúčové pre tvoj PS nie sú len samotné skúsenosti a znalosti, ale aj spôsob akými ich podáš. Je nesmierne dôležité, aby spomenuté aspekty boli čo najviac relevantné k odboru, na ktorý sa hlásiš. Niektoré skúsenosti môžu na tento odbor odkazovať priamo. Iné treba vložiť do kontextu. Ak sa napríklad hlásiš na architektúru a spomenieš, že si počas cestovania po Európe videl/a množstvo secesných budov, musíš vysvetliť, v čom ťa to inšpirovalo, posunulo, či obohatilo. Ďalšie spôsoby práce s obsahom zahŕňajú:

1. Ideálny obsah paragrafov

1) Úvod: jednou z funkcii úvodu je okamžite zaujať. Skvelý spôsob ako toto docieliť je ukázať tvoj úprimný záujem a entuziazmus v praktickom kontexte. To, ako kreatívne spracuješ introdukciu a ostatné paragrafy je na tebe, treba však dbať na dodržiavanie jasnej štruktúry a obsahu.

 
2) Jadro: treba niesť na pamäti potrebu nadväznosti paragrafov. V ideálnom prípade druhý paragraf rozvíja prvý a vysvetľuje tvoj intelektuálny záujem o odbor. Taktiež je potrebné zahrnúť informácie z ktorých vyplýva, prečo si práve ty skvelým adeptom na dané štúdium. K tomuto ti pomôže ak spomenieš rôzne mimoškolské aktivity, svoje štúdiá, a relevantné plány do budúcna. Napokon, aktivity súvisiace s odborom nepriamo dokážu, že si rozvinutá osobnosť.

 
3) Záver: posledný paragraf je tvojim finálnym dojmom. Mal by zhrnúť tvoj záujem a byť prirodzeným zavŕšením celého motivačného listu. V závere sa musíš uistiť, že otázka prečo si ideálnym študentom pre daný odbor je zodpovedaná a tiež, že je absolútne jasné prečo ty sám chceš študovať tento odbor.

2. STAR narrative frame

STAR je spôsob opisovania tvojich skúseností pozostávajúci zo štyroch dôležitých bodov. Je ideálne ho použiť za cieľom vkladania skúseností do kontextu. Tieto štyri body sú: S = Situation, T = Task, A = Action, R = Result.

 

Príklad opisu skúsenosti s použitím STAR:


S At my secondary school, we did not have many opportunities to engage with extracurricular activities. I, therefore, confronted the headmaster with this issue, suggesting that we should run a series of Ted X talks. T The headmaster appointed me to organise the event and promote it among the other students. A I took care of advertising the talk, created an event on Facebook, and printed out flyers. R As a result, around 70 people turned up for the event and I was awarded a student recognition award.

deliace kruhy

DOs and DON'Ts

Pripravili sme pre teba aj pár rád, na čo nezabudnúť a čoho sa naopak určite vyvarovať. Určie si ich prečítaj, pretože tí môžu ušetriť veľa prerábania neskôr.

DOs

1) Začni včas: Čím skôr začneš s písaním PS, tým kvalitnejšie a prepracovanejšie bude. Pri písaní PS maj vždy zapnutý spell-check, ktorý je nastavený na britskú angličtinu. V Unimaku nekontrolujeme gramatiku a spelling, keďže veríme, že študenti hlásiaci sa na univerzity by mali mať túto stránku jazyka zvládnutú. Vždy si preto daj skontrolovať PS profesorovi či v angličtine zdatnému známemu, aby sme sa tak my mohli sústrediť na zdokonalovanie tvojho obsahu a štylistiky.

 

2) Písanie PS nie je časom, kedy treba byť skromným. Musíš mať na pamäti, že čo nepovieš, to o tebe univerzita nebude vedieť. Neboj sa preto pochváliť svojimi úspechmi. Na druhej strane, treba si dávať pozor na to, aby žiadna z informácií neznela arogantne.

 

3) Ukáž, že myslíš kriticky. Tvoj PS by mal byť tým najlepším, čo zo seba vieš dostať. Nepopisuj svoje záujmy stroho, ale uveď príklady a ukáž, že odboru, na ktorý sa hlásiš, rozumieš.

 

4) Podlož každé tvrdenie skúsenosťou alebo príkladom.

 

5) Nájdi slová s presným významom, ktorý potrebuješ. Niekedy človek nevie nájsť v cudzom jazyku presne to slovo, ktoré má na mysli. Používaj synonymické slovníky a výkladové slovníky, ktoré sú dostupné na internete.

 

6) Buď pozitívny/a. Tvoj entuziazmus ohľadom odboru by mal z tvojho textu sršať.

 

7) Napíš svoj prvý koncept bez počítania znakov. Z množstva informácií je potom ľahšie vyberať tie najviac relevantné.

 

8) Pošli nám svoje PS až keď ty sám z neho vydoluješ maximum, ale zároveň dostatočne skoro na to, aby sme ho stihli poriadne zdokonaliť. Tak si zabezpečíš, že tvoje PS bude čo najlepšie.

 

9) Pokús sa odoslať prihlášku pred Vianocami, aby si nebol v strese a mohol sa sústrediť na štúdium a získanie známok, ktoré potrebuješ.

 

10) Keď raz odošleš svoje prihlášky, nevracaj sa k nim, pokým to nie je nevyhnutné. Sústreďuj sa na svoje najsilnejšie stránky.

 

11) Ak dostaneš ponuku na interview, prečítaj si pred pohovorom svoje PS. Tvoj skúšajúci si ho prečíta určite.

 

12) Daj si tú námahu a premysli si tú najlepšiu prvú a poslednú vetu.

 

13) Čítaj si svoj PS nahlas. Pomôže ti to všimnúť si chyby.

 

14) A napokon: Urob svoj PS čo najviac autentické. Univerzity ti ponúknu miesto práve na základe obrazu, ktorý im ponúkneš.

DON'Ts

1) Vyhni sa arogancii. Vety ako ‘I am determined, hard-working,…’ vie napísať každý. Ak sú to naozaj tvoje vlastnosti, mali by vyplynúť z kontextu eseje — z aktivít, ktorým sa venuješ, a úspechov, ktoré dosahuješ.

 

2) Moreover, furthermore, in addition to… Napriek tomu, že na hodinách angličtiny nám vysvetľovali, aké dôležité je používať “logické konektory”, v PS je opak pravdou. Tieto slová nenesú žiadny hlboký význam, a tak ti akurát kradnú drahocenné znaky. Čiarka za nimi naviac umelo predlžuje vetu, a čitateľ tak môže stratiť koncentráciu.

 

3) Nespomínaj nič, čo je spomenuté v iných častiach prihlášky. Je zbytočné spomínať tvoje známky či meno.

 

4) Nepíš “I want to study at the University of Y…”, pokiaľ sa hlásite na ďalšie štyri. Pokiaľ si podávate prihlášku na dve a viac škôl, meno ani jednej z nich by v PSku rozhodne nemalo zaznieť.

 

5) Nevymýšľaj si. Všetci chceme maximalizovať svoje šance dostať sa na vysnenú univerzitu, ale nemôžme ich zakladať na klamstvách. V krajinách západnej Európy je kódex v tomto ohľade omnoho prísnejší. Za plagiátorstvo (tj. krádež myšlienok) sa bežne vyhadzuje.

 

6) Nekopíruj! Ak by si použil čo len časť z cudzieho PSka, môžeš dostať doživotný zákaz používať UCAS, čo znamená, že sa nebudeš môcť hlásiť na univerzity v UK.

 

7) Udržuj svoj PS v rovine objektivity. Nezveličuj a nebuď príliš osobný. V PS musíš ukázať svoje akademické kvality.

 

8) Nebuď dramatický. Používanie dramatického jazyka vyvolá u objektívne naladeného čitateľa pocit trápnosti.

 

9) Nespomínaj úspechy spred strednej školy. Nie sú podstané.

 

deliace kruhy

Užitočné odkazy

deliace kruhy

Vyplň tento formulár a pošli nám tak svoj Personal Statement.

 

UPOZORNENIE: Ak sa hlásiš do Británie, kde je deadline 15. januára, štandardnú opravu PSka ti vieme garantovať len do 7. januára.