Byrokracia

Štúdium v zahraničí prináša so sebou aj zopár menej príjemných povinností voči slovenskému systému. Tento článok by mal pomôcť hlavne rodičom (ale aj samotní študenti by určite mali byť v obraze!) zorientovať sa v byrokratickej ďžungli, do ktorej poslaním svojho potomka na zahraničnú univerzitu vstupujú. Prinášame zopár postrehov ohľadom niektorých základných bodov, ktoré treba vyriešiť na Slovensku počas a tiež po skončení štúdia. Veríme, že aj pre českých študentov môže byť tento návod nápomocný.

rawpixel-com-586687-unsplash

Zdravotné odvody

Na Slovensku platí za študentov poistenie štát až do ukončenia vysokoškolského štúdia, resp. dovŕšenia 26 rokov. Po skončení strednej školy má študent zdravotnej poisťovni dodať maturitné vysvedčenie a potvrdenie o nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Po skončení bakalára (aj v prípade, keď plánuje pokračovať v magisterskom štúdiu), resp. magistra študent musí do 8 dní odo dňa poslednej štátnej skúšky upovedomiť zdravotnú poisťovňu. V prípade, že chce, aby zaňho štát naďalej platil zdravotné poistenie, musí sa nahlásiť na miestnom Úrade práce ako nezamestnaný. Ak tak neurobí, stáva sa z neho samoplatca, čo stojí zhruba 55 eur mesačne [aktualizované v októbri 2013]. Samozrejme, v prípade zamestnania, platí za zamestnanca zdravotné poistenie zamestnávateľ.

Ako to vyzerá, keď človek študuje v zahraničí?

V Anglicku je zvykom, že trvalý pobyt študenta je miesto jeho štúdia, rodičovská adresa sa stáva prechodným bydliskom. Študent je preto registrovaný u lekára v mieste štúdia a domáceho lekára sa vzdá. Rovnaký systém sa vzťahuje aj na študentov z Európskej Únie. Lekári jednoducho predpokladajú, že váš trvalý pobyt je teraz v Anglicku a tým pádom vám zabezpečujú aj zdravotnú starostlivosť.


Na Slovensku len máloktorý stredoškolák odnesie svoje vysvedčenie po maturite do zdravotnej poisťovne. Poisťovňa teda predpokladá, že študujete na vysokej škole (to ale spätne bude treba vydokladovať) a zdravotné poistenie na Slovensku za vás stále platí štát. Doma máte svojho lekára a všetko funguje.


Avšak, háčik je v tom, že zo zákona môže byť človek naraz zdravotne poistený iba v jednom štáte Európskej Únie, počas pobytu v ostatných štátoch musí používať cestovné poistenie (viď nižšie). A práve toto môže robiť problémy, keď sa po skončení štúdia vrátite späť na Slovensko a budete chcieť v zdravotnej poisťovni zmeniť svoj, už neaktuálny, štatút študenta. V najhoršom prípade vás označia za dlžníka a za roky štúdia si budete musieť doplatiť. V lepšom prípade sa vám, ak zdôrazníte, že ste ako študent chodili často na prázdniny domov na Slovensko, podarí presvedčiť, aby vám roky štúdia uznali. Nesmiete však spomenúť, že ste medzitým poberali bezplatnú zdravotnú starostlivosť v Anglicku.

Čo teda spraviť?

Oficiálne stanovisko zdravotnej poisťovne je, že študent študujúci v zahraničí sa má pred odchodom na zahraničnú univerzitu zo slovenskej zdravotnej poisťovne odhlásiť. To však znamená, že počas prázdnin na Slovensku nemáte nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Podľa odporúčaní poisťovne si takéto návštevy máte kryť cestovným poistením. Ide o dosť nešťastné riešenie, pretože vzhľadom na trimestrálny systém v Anglicku, študent môže mať prázdniny až 6 mesiacov do roka!
Väčšina študentov teda (aj kvôli nevedomosti) čerpá počas štúdia z oboch zdravotných systémov, tak v Anglicku ako aj na Slovensku. Po štúdiu dodá zdravotnej poisťovni svoj diplom, aj s vysvetlením, že značnú časť počas toho času trávil na Slovensku. A poisťovňa to zatiaľ toleruje.

Cestovné zdravotné poistenie

Ako už bolo vyššie spomenuté, zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine Európskej únie. Počas študijného pobytu zostávate poistený v štáte trvalého bydliska, teda na Slovensku. Nárok na zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu. Európsky preukaz poistenca vám zabezpečí potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ, v Srbsku, Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Bez neho radšej necestujte.

rawpixel-com-577480-unsplash
Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť štátnych/verejných nemocniciach. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok. Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pri chronickom ochorení. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

 

Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách.

Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Neochráni. Zabezpečí vám rovnaké práva ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri prevoze sanitkou. Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie.

 

Aké doklady zdravotná poisťovňa potrebuje?
  1. Potvrdenie o návšteve školy (stačí obyčajná kópia)
  2. Posúdenie štúdia v zahraničí. Ministerstva školstva SR (Toto rozhodnutie ministerstva školstva SR slúži ako podklad k rozhodnutiu vo veci sústavnej prípravy na budúce povolanie dieťaťa pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i.) Informácie a tlačivo žiadosti na tejto stránke.
Komerčné poistenie

Je možné uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie, napríklad v Allianz alebo Unione. Tieto poisťovne ponúkajú celoročné cestovné poistenie za asi 100 eur. Avšak študent nemôže byť v zahraničí dlhšie ako 90 alebo 180 dní po sebe, teda po každom trimetri by sa mal vrátiť. V prípade poistnej udalosti potom treba kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá zabezpečí potrebné náležitosti. Komerčné poistenie platí v akejkoľvek nemocnici – štátnej aj súkromnej.

Prídavky na deti, daňový bonus, sociálna poisťovňa, atď.

Ak si rodičia študenta na zahraničnej univerzite chcú uplatniť niečo z horeuvedených, musia okrem iných potrebných dokladov a aktuálnom potvrdení o návšteve školy, získať aj tzv. ekvivalenciu štúdia v zahraničí. Ide o potvrdenie od Ministerstva školstva, že zahraničné štúdium spĺňa štandardy slovenských vysokých škôl.
Treba vyplniť žiadosť z nasledujúcej stránky, priložiť fotokópiu dokladu o najvyššom doterajšom vzdelaní dieťaťa a potvrdenie o štúdiu v zahraničí (alebo notárom overenú kópiu tohto potvrdenia). Úradníci tiež môžu vyžadovať oficiálny preklad potvrdenia o štúdiu a jeho notárske overenie.

beatriz-perez-moya-111685-unsplash

Uznávanie titulov/ukončeného vysokoškolského vzdelania na zahraničných univerzitách

Uznávanie titulov zo zahraničných vysokých škôl nie je automatické. Ak si chcete získaný titul zapísať do občianskeho preukazu, vykonávať tzv. regulované povolanie (napr. lekár) alebo pokračovať v štúdiu na Slovensku, musíte požiadať o uznanie ukončeného vzdelania zo zahraničia. Automaticky sa uznáva iba dokončený III. stupeň vysokoškolského štúdia (Phd.) z členských štátov Európskej Únie a vysokoškolské vzdelanie zo štátov, s ktorými má Slovensko podpísanú bilaterálnu dohodu.

Ide o Českú republiku, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Chorvátsko. Bakalárske a magisterské štúdium uznávajú vysoké školy, ktoré ponúkajú rovnaký alebo podobný študijný program na Slovensku. Pre uznanie magisterského štúdia musel byť študentov magisterský program v zahraničí aspoň dvojročný a s diplomovou prácou. (Takže anglické magisterské programy, hoci sú z prestížnych škôl, môžu paradoxne robiť problémy!)